Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

 

IMC-TEC, medical Training, Event care & Crew, verder te noemen IMC-TEC, is een organisatie met beperkte aansprakelijkheid. IMC-TEC richt zich op het faciliteren van (medische-) trainingen en dienstverlening door middel van gecertificeerd personeel en diensten ten behoeve van uitvoerende en operationele ondersteuning op projecten en evenementen. Waarbij in het bijzonder het verlenen van professionele zorg en Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) tijdens evenementen en rescue teams. 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen: 

– Opdrachtnemer: IMC-TEC (waaronder tevens de sub 1 genoemde handelsnaam); 

  • – Opdrachtgever: de wederpartij van IMC-TEC 

  • – Overeenkomst/opdrachtbevestiging: de overeenkomst van dienstverlening. 


Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IMC-TEC en opdrachtgever waarop IMC-TEC deze voorwaarden behorende bij desbetreffende aanbieding, offerte of overeenkomst akkoord heeft bevonden en voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 


Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders IMC-TEC, alsmede ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor opdrachtgever werkzaam zijn. Ditzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat 
zij IMC-TEC hebben verlaten. 


Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten van opdrachtgever. 


Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 


Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. IMC-TEC en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 


 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

De door IMC-TEC gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende het beschreven aantal dagen na dagtekening van de desbetreffende offerte, tenzij anders aangegeven. IMC-TEC is slechts aan de offerte(s) gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever aan IMC-TEC schriftelijk dan wel mondeling wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders door IMC-TEC aangegeven. 


Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is IMC-TEC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IMC-TEC het door opdrachtgever gedane (gewijzigde) aanbod uitdrukkelijk aanvaard. 


IMC-TEC kan niet aan haar offerte(s) of aanbieding(en) worden gehouden, indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of foutieve beschrijving bevat. 


Een samengestelde prijsopgave verplicht IMC-TEC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 


Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 


Opdrachten dienen door opdrachtgever voldoende gespecificeerd en schriftelijk te worden bevestigd middels de verstrekte opdrachtbevestiging/offerte. 

 

Artikel 4. Kosten 

De kosten van de uitvoering van de opdracht door IMC-TEC omvatten honorarium, verschotten en specifiek beschreven kosten vermeerderd met omzetbelasting (21% BTW). Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Dit uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van het door IMC-TEC periodiek vast te stellen basisuurtarief, vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, de omvang en (maatschappelijk) belang van de training of het evenement en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Indien na het aanvaarden van de opdracht overuren buiten de afgesproken tijden moeten worden gemaakt, wordt het uurtarief vermeerderd zoals besproken en opgenomen in de opdrachtbevestiging. 

De minimale afname in uren van diensten bedraagt vier uren of anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging/offerte. De minimale afname van hulpverleners bedraagt te allen tijde twee personen of anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging/offerte.

 

De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door IMC-TEC ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt. Tot verschotten behoren onder meer, doch niet uitsluitend, de reis en parkeer kosten, huurkosten voor materiaal, de cateringkosten (indien niet door IMC-TEC verzorgd) en eventueel verder beschreven kosten in de opdrachtbevestiging. 

Voor wat betreft de reiskosten geldt dat IMC-TEC werkt met reiskosten per gereden kilometer. Daaraan toevoegend zouden er extra reis eenheden/uren toegevoegd kunnen worden indien de reistijd langer dan 1 uur betreft. Deze reis eenheden/uren is een toevoeging van een extra uur bovenop de uren te zake honorarium ter compensatie van de reistijd. Het aantal leseenheden/uren dat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de reisafstand. 


IMC-TEC is gerechtigd derden in te schakelen voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Deze kosten zullen als verschotten voor rekening van opdrachtgever komen. 


 

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst 

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door IMC-TEC ten behoeve van opdrachtgever. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met IMC-TEC na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. 

IMC-TEC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 


Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IMC-TEC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IMC-TEC worden verstrekt middels het ter hand stellen van, indien noodzakelijk, een draaiboek aan IMC-TEC, alsmede, indien van toepassing, het veiligheidsplan of opleidingsplan. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IMC-TEC zijn verstrekt, heeft IMC-TEC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

In ieder geval dient IMC-TEC uiterlijk een maand voor het te houden evenement van opdrachtgever de door de vergunningverlenende instantie afgegeven vergunning te hebben ontvangen. 

De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever alle gegevens aan IMC-TEC ter beschikking heeft gesteld. IMC-TEC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IMC-TEC is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Opdrachtgever in gebreke is tijdig de benodigde gegevens aan IMC-TEC te verstrekken, is IMC-TEC gerechtigd zelf de vergunningverlenende instantie te benaderen en zakelijke gegevens van opdrachtgever te verstrekken conform artikel 15. 


Opdrachtgever is verplicht een separate ruimte in te richten voor het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken. Deze ruimte dient minimaal te zijn voorzien van verlichting, 220/230V aansluiting(en), tafel en stoelen. Voor zover mogelijk dient de ruimte exclusief voor het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken beschikbaar en afsluitbaar te zijn. Er dienen minimaal vijf personen tegelijkertijd in de ruimte aanwezig te kunnen zijn. 


Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan IMC-TEC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 


Indien door IMC-TEC in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door IMC-TEC in redelijkheid gewenste faciliteiten. 


Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal IMC-TEC de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. IMC-TEC is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend verschil in competentie, uitstraling, werkwijze e.d., is IMC-TEC niet aansprakelijk. 


Indien zich ten tijde van het evenement een incident heeft plaatsgevonden is IMC-TEC slechts verplicht om summier een opgave van het incident aan opdrachtgever te verstrekken. In dat kader zal IMC-TEC aan opdrachtgever kenbaar maken wat de aard van het incident is geweest, hoeveel personen hierbij betrokken waren, binnen welke tijdspanne het incident heeft plaatsgevonden en welke acties IMC-TEC heeft ondernomen. In geen geval is IMC-TEC verplicht persoonlijke gegevens van de betrokken personen aan opdrachtgever te verstrekken met inachtneming van de wet privacy persoonsgegevens.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IMC-TEC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

Indien de wijziging van, of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal IMC-TEC opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten. IMC-TEC is gerechtigd als gevolg van de wijziging het door haar gehanteerde basisuurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% van de totale eerder overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Indien een vast bedrag is overeengekomen zal IMC-TEC aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft. IMC-TEC is gerechtigd het overeengekomen vast bedrag te verhogen tot ten hoogste 10%. Bij een verhoging van meer 10% heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Indien partijen niet in onderling overleg de overeenkomst kunnen wijzigen naar de huidige omstandigheden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. De reeds door IMC-TEC verrichte werkzaamheden zullen alsdan op basis van het overeengekomen uurtarief, dan wel naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde werk in geval van een overeengekomen vast bedrag, door opdrachtgever aan IMC-TEC worden vergoed. Zowel IMC-TEC als opdrachtgever doen in dat geval afstand van het recht op vervangende, dan wel aanvullende schadevergoeding. Het recht op ontbinding vervalt indien geen van partijen hierop een beroep doet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde omstandigheid zich heeft voorgedaan. 

 

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn 

De overeenkomst tussen IMC-TEC en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en/of schriftelijk anders overeenkomen. 


Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever IMC-TEC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Opdrachtgever dient IMC-TEC alsdan een redelijke termijn te gunnen, waarbinnen IMC-TEC aan haar verplichtingen dient te voldoen. 


 

Artikel 8 Betaling 

Betaling van declaraties van opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verband met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, in welk geval opdrachtgever de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW verschuldigd is. 

Bij buitengerechtelijke invordering is opdrachtgever, naast de hoofdsom en vertragingsrente, de werkelijk door IMC-TEC gemaakte incassokosten verschuldigd. 


De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste: 


15% over de eerste € 3.000,- met een minimum van 150,- 

10% over het meerdere tot € 6.000,-


8% over het meerdere tot € 12.000,-


5% over het meerdere boven € 12.000,- 

te vermeerderen met de BTW 

De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen bestaan uit de werkelijk door IMC-TEC gemaakte 
gerechtelijke kosten. Deze zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt 
gesteld. 


Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van IMC-TEC, dat zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
kan worden gedaan, zal opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen, dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 


De betalingsverplichting voor trainingen wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij IMC-TEC.  Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer. Bij onvoldoende inschrijvingen of indien een ‘opleiding’ door overmacht niet door kan gaan, vervallen de kosten. U wordt daar zo tijdig als mogelijk over geïnformeerd.

Ingeval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen, kan IMC-TEC weigeren de werkzaamheden aan te vangen en/of kan IMC-TEC deze werkzaamheden opschorten of staken. Daarnaast kan IMC-TEC weigeren de werkzaamheden aan te vangen en/of kan IMC-TEC deze werkzaamheden opschorten of staken indien na het sluiten van de overeenkomst IMC-TEC ter kennis gekomen feiten en omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 

Indien IMC-TEC zich beroept op zijn recht van opschorting, behoudt IMC-TEC al zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 


IMC-TEC mag, tot het moment waarop opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens IMC-TEC is nagekomen, jegens een ieder voor rekening en risico van de opdrachtgever zaken, documenten en gelden waarover IMC-TEC in het kader van haar overeenkomst met de opdrachtgever beschikking krijgt, vasthouden. Alle zaken, documenten en gelden die IMC-TEC uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die IMC-TEC ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen. 


IMC-TEC heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. IMC-TEC kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IMC-TEC kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de vervallen en lopende rente alsmede de (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten worden voldaan. 


 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van IMC-TEC is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
 Indien door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor IMC-TEC aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. 

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door IMC-TEC in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van €1.000,-. IMC-TEC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

De in het voorgaande omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. 

Een uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt voor het niet deugdelijk functioneren van door IMC-TEC bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of data transmissies van telefoon, fax of e-mail. Indien opdrachtgever aan IMC-TEC 

 

informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de desbetreffende informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij van virussen en defecten zijn. 

Opdrachtgever is gehouden IMC-TEC te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan IMC-TEC te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens IMC-TEC, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij IMC-TEC zijn ingediend binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert. 

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door IMC-TEC geleverde zaken blijven eigendom van IMC-TEC totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met IMC-TEC gesloten overeenkomsten is nagekomen. 


Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 


Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht IMC-TEC binnen twee dagen nadat opdrachtgever hiervan kennis heeft gekregen hiervan op de hoogte te stellen. Voorts is opdrachtgever verplicht ten aanzien van derden aan te geven dat op de desbetreffende zaken een recht van eigendomsvoorbehoud ten gunste van IMC-TEC rust. 


Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- 
en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van IMC-TEC ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is IMC-TEC gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt opdrachtgever zich er jegens IMC-TEC bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Indien de uitkering van de verzekering niet toereikend is voor de vergoeding van de door IMC-TEC geleden schade, behoudt IMC-TEC haar recht op vervangende en/of aanvullende schadevergoeding. 


Voor het geval dat IMC-TEC zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan IMC-TEC of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IMC-TEC zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 


 

Artikel 11 Klachten 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan IMC-TEC. IMC-TEC dient daarbij uitdrukkelijk door opdrachtgever in gebreke te worden gesteld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming aan de zijde van IMC-TEC te bevatten, zodat IMC-TEC in staat is adequaat op de klacht te kunnen reageren. 

Indien een klacht gegrond is, zal IMC-TEC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk aan IMC-TEC kenbaar te worden gemaakt. De bewijslast in deze berust bij opdrachtgever. 

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal IMC-TEC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9. 

 

Artikel 12 Opzegging/ontbinding 

Door beide partijen kan de overeenkomst schriftelijk opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de opdracht plaatsvindt binnen één maand voorafgaand aan de opzegging, is opzegging door opdrachtgever zonder vervangende dan wel aanvullende schadevergoeding voor IMC-TEC niet mogelijk. Deze schadevergoeding zal in ieder geval bestaan uit de daadwerkelijke kosten gemaakt door IMC-TEC tot 2 weken voor het evenement/de opdracht. 50% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 14 tot en met 9 dagen voorafgaand aan het evenement/de opdracht en 100% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 8 dagen voorafgaand aan het evenement/de opdracht, vermeerderd met een aanvullende schadevergoeding voor door IMC-TEC geleden en nog te lijden schade. 

Trainingen

Specifiek voor trainingen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Annuleren kan alleen per schriftelijke bevestiging. Hierbij geldt de datum van het poststempel als annuleringsdatum. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de training brengen wij administratiekosten in rekening, evenals reeds geleverde diensten en/of producten. Bij annulering tussen de 8 en 6 weken voor aanvang van een training brengen wij 50% van het overeengekomen totaalbedrag in rekening en 100% van het totaalbedrag indien de training vanaf 6 weken wordt geannuleerd. Indien de opdracht binnen 8 weken voor het starten van de training geannuleerd wordt en door opdrachtnemer wordt een vervanger voorgedragen en deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen voor de training, worden er extra administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tijdens de training is er geen restitutie mogelijk en wordt het totaalbedrag in rekening gebracht, behoudens bijzondere omstandigheden die alleen door IMC-TEC kunnen worden beoordeeld. 

 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft IMC-TEC recht op vergoeding van het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies of kosten ten gevolgen van de annulering. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 


IMC-TEC is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet in redelijkheid mag worden verwacht. Dit zal in ieder geval zo zijn indien tijdens de opdracht als gevolg van een (nationale, dan wel internationale) ramp de door IMC-TEC ter beschikking gestelde hulpverleners of instructeurs zullen worden teruggeroepen. Indien de ontbinding het gevolg is van een omstandigheid die buiten de invloedsfeer van IMC-TEC ligt, is IMC-TEC geen schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd. 


In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het IMC-TEC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van IMC-TEC tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 


Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan wel geannuleerd conform artikel 12.4, zijn de vorderingen van IMC-TEC op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. IMC-TEC behoudt steeds het recht aanvullende en/of vervangende schadevergoeding te vorderen. 


 

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

Indien IMC-TEC aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen vijf werkdagen na einde van de overeenkomst, althans na schriftelijke opzegging van de overeenkomst, althans na eerste schriftelijk verzoek van IMC-TEC, aan IMC-TEC in de oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever. 

 

Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 13.1 genoemde verplichting, heeft IMC-TEC het recht voor rekening van opdrachtgever de desbetreffende zaak te vervangen door een gelijkwaardige zaak. Alle schade en door IMC-TEC gemaakte kosten als gevolg van de toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever. 


Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de uitvoering van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht. 


 

Artikel 14 Overmacht 

Zowel IMC-TEC als opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IMC-TEC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IMC-TEC niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IMC-TEC daaronder begrepen. 


Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De ontbinding dient per schrijven te geschieden. 


Voor zover IMC-TEC ten tijde van het intreden van voornoemde situatie van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IMC-TEC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 


 

Artikel 15 Registratie en opvragen gegevens 

IMC-TEC registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgevers. Ieder die gebruik maakt van de diensten van IMC-TEC geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van 

 

IMC-TEC dan de behandelaar van de overeenkomst nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen. 


Opdrachtgever geeft voorts toestemming zijn zakelijke gegevens kenbaar te maken aan derden indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. IMC-TEC zal hierbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. 


 

Artikel 16 Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit zodanig door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. 


Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak IMC-TEC gehouden is vertrouwelijk informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en IMC-TEC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IMC-TEC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 


Het is Opdrachtgever verboden de producten van IMC-TEC, zoals rapporten, adviezen, (model) contracten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., te (doen) vermenigvuldigen, openbaren en/of exploiteren, zonder dat daarvoor na overleg schriftelijk toestemming is verleend. 

 

Artikel 17 Geschillen 

De rechtsverhouding tussen IMC-TEC en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector civiel van de rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam. Indien IMC-TEC als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter. 


De algemene voorwaarden zullen, indien gewenst, ook worden opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn, waarbij de grammaticale uitleg prevaleert. 


 

Artikel 18 Toepasselijkheid van de voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van IMC-TEC.

Bij inschrijving of bevestiging van de opdracht maakt opdrachtgever kenbaar de inschrijving- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden.  

 

 

Aldus opgesteld en digitaal getekend op de datum 01-01-2021 te Dordrecht.

 

  1. Versluis 

Algemeen directeur IMC-TEC

 

  1. Mol 

Financieel directeur IMC-TEC